Restaurants Deal Cover Image

Algemene Voorwaarden 'klanten/bestellers'


Deze 'Algemene Voorwaarden klanten/bestellers' zijn van toepassing op de relatie tussen restaurantsdeal.nl en de klanten/bestellers. deelnemende restaurants verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden 'deelnemende restaurants''.


1. Definities

aanbod: het product– en het dienstenaanbod van het deelnemende restaurant dat door de klant/besteller via het restaurantsdeal.nl bij het deelnemende restaurant kan worden besteld.


Bestelling: een bestelling van de klant/besteller via het restaurantsdeal.nl bij het deelnemende restaurant van het door de klant/besteller geselecteerde aanbod voor Reservereingen in het deelnemende restaurant, Afhalen en Bezorgen en Catering.


Klant/besteller: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het restaurantsdeal.nl.


Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant/besteller en het deelnemende restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling, de reservering bij het deelnemende restaurant of de Catering.


Webdiensten: de website, app, tools en andere apparaten van restaurantsdeal.nl waarop de Bestel/reserveringservice beschikbaar wordt gemaakt.


Deelnemende restaurant: een bedrijf dat Diners (maaltijden), Bezorgen, Catering en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het restaurantsdeal.nl gebruikt.


Deelnemende restaurantinformatie: de informatie van het deelnemende restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.


Bestel/reserveringservice: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door restaurantsdeal.nl worden aangeboden aan de klant/besteller, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen en Reserveringen naar het relevante deelnemende restaurant.

Restaurants deal: Webservice handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van restaurantsdeal.nl.


2. Identiteit van restaurantsdeal.nl

Handelend onder de naam 'restaurantsdeal.nl'

Adres hoofdvestiging:

Homerusstraat 78,

7323PZ .Apeldoorn.

KvK: 12345678

Email: info@restaurantdeals.nl 

Tel: +31655336286(dagelijks van 14.00 t/m 22.00 uur)


3. Toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden klanten/bestellers zijn slechts van toepassing op de Bestel/reserveringservice. restaurantsdeal.nl is niet verantwoordelijk voor het aanbod. Op het aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het deelnemende restaurant van toepassing.

2.De klant/besteller gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het deelnemende restaurant aan voor de levering van het door de klant/besteller geselecteerde aanbod. De klant/besteller is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel 6 hieronder.


4. Het aanbod

1.restaurantsdeal.nl publiceert het aanbod namens de deelnemende restaurants op de website, overeenkomstig de door de deelnemende restaurants aangeleverde deelnemende restaurantinformatie. restaurantsdeal.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de deelnemende restaurantinformatie op de website. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een klant/besteller allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

2.restaurantsdeal.nl geeft alle deelnemende restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de klant/besteller duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.restaurantsdeal.nl  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van de website.


5. De Overeenkomst

1.De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant/besteller de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via restaurantsdeal.nl.

2.Na ontvangst van de Bestelling, zal restaurantsdeal.nl de Bestelling elektronisch aan de klant/besteller bevestigen.

3.De Overeenkomst kan alleen door het deelnemende restaurant worden uitgevoerd als de klant/besteller correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De klant/besteller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan restaurantsdeal.nl of het deelnemende restaurant te melden.

4.In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de klant/besteller na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het deelnemende restaurant als restaurantsdeal.nl.

5.Indien de klant/besteller kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de klant/besteller aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

6.Indien de klant/besteller kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het deelnemende restaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van restaurantsdeal.nl is weergegeven.

7.Bij aflevering van de Bestelling kan het deelnemende restaurant vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de klant/besteller zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het deelnemende restaurant de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht

8.restaurantsdeal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.


6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

1.In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de klant/besteller geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de klant/besteller bij restaurantsdeal.nl worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de klant/besteller bij het deelnemende restaurant is slechts mogelijk indien het deelnemende restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de klant/besteller mogelijk is.

2.Het deelnemende restaurant heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de klant/besteller een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

3.Indien de klant/besteller een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan restaurantsdeal.nl besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende klant/besteller te weigeren.

4.restaurantsdeal.nl heeft het recht om namens het deelnemende restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien restaurantsdeal.nl een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal restaurantsdeal.nl dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de klant/besteller schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan restaurantsdeal.nl hiervan aangifte doen bij de politie.


7. Betaling

1.Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden klanten/bestellers, is de klant/besteller verplicht om het deelnemende restaurant te betalen voor de Bestelling. Door de klant/besteller kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via restaurantsdeal.nl of door betaling aan het deelnemende restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.

2.Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden klanten/bestellers, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

3.Het deelnemende restaurant heeft restaurantsdeal.nl geautoriseerd om namens het deelnemende restaurant de online betaling van de klant/besteller in ontvangst te nemen.


8. Klachtenregeling

1.Klachten van de klant/besteller over het aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het deelnemende restaurant te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het restaurant en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het deelnemende restaurant. restaurantsdeal.nl kan alleen een bemiddelende rol aannemen.

2.Als de klant/besteller een klacht heeft over de Bestel/reserveringservice, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van restaurantsdeal.nl op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden klanten/bestellers aangegeven contactadres.

3.Nadat de klacht door restaurantsdeal.nl is ontvangen zal restaurantsdeal.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. restaurantsdeal.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

4.Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de klant/besteller de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk het deelnemende restaurant (lid 1) of restaurantsdeal.nl (lid 2).

5.De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. restaurantsdeal.nl sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van restaurantsdeal.nl is info@restaurantdeals.nl.


9. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

1.restaurantsdeal.nl heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:


Verzekeringsmaatschappij:………………………..


De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft als verzekeringsgebied Nederland.


10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

1.restaurantsdeal.nl verwerkt persoonlijke gegevens op van de klant/besteller. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.